Houd de kerk in uw midden!
   Wie zijn wij?
   Wat doen wij?
   Stappenplan
Adviseurs Kerkelijk Waardebeheer Themadag 9-10-2014 Themadag 9-10-2014

ANBI

Kerkelijk Waardebeheer is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI nummer 8511 55 182), Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 54088941. De stichting is neutraal en geeft onafhankelijk advies. Zij heeft geen winstoogmerk. Voor verrichte werkzaamheden wordt een vergoeding gevraagd, daarnaast is de stichting afhankelijk van schenkingen.

De bestuurders van Kerkelijk Waardebeheer ontvangen geen bezoldiging. Kerkelijk Waardebeheer houdt de organisatiekosten bewust klein en werkt met zelfstandige professionals. Deze werken wat kerkelijk vastgoed betreft exclusief voor Kerkelijk Waardebeheer en kunnen direct noch indirect een belang hebben of nemen in kerkelijk vastgoed.

Er wordt gewerkt in een digitale netwerkomgeving. Dit betekent dat er sprake is van een flexibele netwerkorganisatie van mensen die verspreid door het land wonen en werken en die elkaar qua kennis, achtergrond en ervaring aanvullen.

Financieel overzicht

In het boekjaar 2016 de stichting een klein positief resultaat behaald. De inkomsten komen voort uit de vergoedingen voor uitgevoerde werkzaamheden, giften en overige bijdragen voor de bewustwordingsactiviteiten. De jaarrekening laat zich als volgt samenvatten:

De winst is aan de bestemmingsreserve toegevoegd, welke is bedoeld voor de financiering van de activiteiten op het gebied van bewustwording en deskundigheidsbevordering. De balans is daardoor als volgt samengesteld:

 

Kerkenbeurs Breda 6 en 7 april

Gratis kaarten kerkenbeurs

Reacties uit de praktijk

‘Helder en concreet in de aanpak, met oog voor de kerkelijke situatie’

Lid werkgroep gebouwen PG Aalten

‘Fijn, dat jullie organisatie
de ‘stenen’ niet het
belangrijkste vindt’

Bestuur dekenaat Maastricht

‘Positief verrassende
uitkomst’

J. Bakker, voorzitter college van
kerkrentmeesters PG Wageningen

 

Nieuwsbrief
Meld u aan
 
 
Nieuwsarchief