Houd de kerk in uw midden!
   Wie zijn wij?
   Wat doen wij?
   Stappenplan
Adviseurs Kerkelijk Waardebeheer Themadag 9-10-2014 Themadag 9-10-2014

Comité van Aanbeveling

Kerkelijk Waardebeheer kent een Comité van Aanbeveling dat intern als klankbord voor de organisatie fungeert. Extern kunnen leden van het Comité de werkzaamheden en activiteiten van Kerkelijk Waardebeheer aanbevelen. Dit doet men op eigen initiatief en/of naar aanleiding van een verzoek daartoe van de organisatie.

 

Werkwijze van het Comité

Het Comité van Aanbeveling komt tweemaal per jaar bijeen, ter bespreking van een thema, het bezoeken van locaties en andere activiteiten die het Comité nuttig acht voor de vervulling van zijn taak. Leden van het Comité worden daarnaast regelmatig van informatie voorzien door toezending van nieuwsbrieven. Zij worden uitgenodigd voor alle bijeenkomsten die Kerkelijk Waardebeheer organiseert.

 

Samenstelling

Het Comité bestaat uit mannen en vrouwen met verschillende achtergrond, kennis en ervaring die relevant is voor een goede ondersteuning van, en kritische reflectie op de werkzaamheden van Kerkelijk Waardebeheer. Bij de samenstelling wordt gestreefd naar een evenwichtige verdeling van disciplines en kerkelijk betrokkenheid, met een Protestantse of Rooms Katholieke achtergrond.

Leden van het Comité voelen zich betrokken bij de doelstellingen van Kerkelijk Waardebeheer en hebben een voor de werkzaamheden relevant netwerk. Zij besteden een deel van hun kostbare tijd aan deze taak en worden daarvoor niet betaald.

 

LEDEN

 

John Brenninkmeijer

John Brenninkmeijer
“De komende jaren zullen veel kerkgebouwen naar verwachting hun deuren sluiten. Dat is voor plaatselijke geloofsgemeenschappen een ingrijpend en complex proces. Daar kunnen parochie- en kerkbestuurders wel wat hulp bij gebruiken.

 

Als katholiek en als ondernemer wil ik graag mijn expertise inzetten om een bijdrage te leveren aan de toekomst van kerk-zijn in Nederland. Kerkelijk Waardebeheer is een waardevol initiatief, omdat het geloofsgemeenschappen ondersteunt daar waar kerk geschiedt; aan de basis in parochies en gemeenten.”

 

John Brenninkmeijer is katholiek geëngageerd. Naast zijn werk voor het C&A-concern, hij was onder andere chairman van de vastgoedtak, is hij altijd betrokken geweest in het parochiale leven, wáár ter wereld hij ook woonde. Dat wil zeggen: in Brazilië, Californië, Madrid en Parijs. Hij zette zich daar lokaal in voor de kerk. In Madrid stichtte hij samen met anderen een parochie, in Brazilië mocht hij de pastoor helpen kinderen dopen. Hij draagt graag muzikaal bij in jeugdvieringen en was recent op bezoek bij de katholieke filosoof en idealist Jean Vanier, de oprichter van l’Arche, een internationale organisatie van leefgemeenschappen voor gemarginaliseerden.

 

 

Maria ter Steeg
Maria ter Steeg-van Wayenburg
Is lid van de Rooms Katholieke kerk. Pastoraat en wat mensen beweegt interesseren haar. Niet alleen in het individuele pastoraat, ook maatschappelijk en bestuurlijk werkt zij mee aan een relevante en zichtbare plaats voor de kerk in deze tijd. Ze heeft de nodige ervaring met het samenbrengen van pastorale wensen en voorwaardenscheppende mogelijkheden.

Pastoraat heeft behoefte aan deskundig advies op financieel, bouwkundig en juridisch terrein. Ook een kerkelijk bestuurder kan niet zonder goed advies. Daarom is zij blij met het initiatief van Kerkelijk Waardebeheer, een betrouwbare partner in het omgaan met het teveel aan kerkgebouwen.

Maria ter Steeg-van Wayenburg studeerde als eerste vrouwelijke leek theologie aan de Katholieke Universiteit Nijmegen. Sinds 1974 was zij werkzaam bij het KRO-omroeppastoraat. Eerst als pastoraal werkster, daarna als hoofd godsdienstige programma’s. Van 1994 tot 2008 was ze staf- en bestuurslid van het Aartsbisdom Utrecht. In haar arbeidzame leven – en ook nu nog – is zij bij tal van kerkelijke en wetenschappelijke initiatieven betrokken.

 

Simon Kadijk
Simon Kadijk

Is lid van de Nederlands Gereformeerde kerk. Hij kent niet alleen deze maar ook andere Protestantse Kerken in Nederland zeer goed. Niet alleen omdat geloof en samenleven hem al zijn hele leven bezighouden, ook vanuit zijn werk bij Donatus.

 

Simon Kadijk ervaart dagelijks hoeveel energie ontelbaar veel kerkelijke vrijwilligers stoppen in het onderhoud van gebouwen, en hoe moeilijk dit kan zijn bij afnemende middelen. Deze inzet verdient deskundige ondersteuning door een betrouwbare partij. Daarom steunt Simon Kadijk Kerkelijk Waardebeheer van harte.
Simon Kadijk werkt sinds 1999 bij Donatus Verzekeringsmaatschappij, dé kerken en monumentenverzekeraar van Nederland. Sinds 1 januari 2008 is hij lid van de directie. Hij studeerde theologie in Kampen en Apeldoorn.

 

Ad van der Helm
Ad van der Helm
Is priester in de Rooms Katholieke kerk. Voor hem vormt het pastoraat het hart van zijn leven als priester. Ook in een tijd waar veel vervlakking merkbaar is, blijft er behoefte aan verdieping en bezinning. Vanaf zijn priesterwijding wordt hij geïnspireerd door het verhaal van de ontmoeting tussen Jezus en de Samaritaanse vrouw (Johannes 4). Zij spreken over het Levende Water. Christus is de bron van het levend water dat ons verzadigt en eeuwig leven geeft. Dat verhaal wil hij aan mensen vertellen, zodat zij ook zelf geïnspireerd en bemoedigd raken.

 

In zijn pastorale praktijk komt Ad van de Helm veel vraagstukken rondom kerkgebouwen tegen. Hij ervaart hoe moeilijk het is om als bestuurder deze trajecten goed te begeleiden en de juiste adviezen te krijgen. Voor de meesten is het toch onbekende materie, en een initiatief als Kerkelijk Waardebeheer helpt om hen daarin te begeleiden.

Ad van der Helm combineert sinds 1 januari 2016 het ambt van pastor van de Jacobusparochie in Den Haag met dat van universitair docent aan de Katholieke Universteit Leuven (België). Hij werd in 1992 priester gewijd en was daarna op verschillende plaatsen werkzaam als moderator, pastoor en deken. Samen met Petra Stassen schreef hij drie boeken over samenwerking en besturen in het basispastoraat van de katholieke kerk.

 

Eric Holterhues bestuurslid Kerkelijk Waardebeheer

 

Eric Holterhues
“Kerken zijn door de generaties voor ons met veel geloof, hoop en liefde neergezet. Zij verdienen met dezelfde instelling, gecombineerd met een zakelijke en professionele houding, te worden bejegend ook als zij helaas aan de eredienst moeten worden onttrokken en afgestoten.”

 

Eric Holterhues is lid van de rooms katholieke kerk en sinds 2017 directeur van Oikocredit Nederland. Naast zijn werk is hij lid van verschillende Raden van Toezicht en lid van de Financiële Adviesraad van de Nederlandse en Vlaamse Regio van de Jezuïeten. Eric studeerde Theologie in Utrecht en volgende aanvullend vakken in economie, beleid en management en marketing en communicatie aan de universiteiten van Utrecht, Rotterdam, Nijmegen en New York.

 

Agnes van Ardenne
Agnes van Ardenne – van der Hoeven
Is lid van de Rooms Katholieke kerk. “We kunnen onze ogen niet sluiten voor het feit dat de komende jaren het overschot aan kerkgebouwen zal toenemen. Als betrokken katholiek zet ik mij van harte in voor Kerkelijk Waardebeheer. Met mijn bestuurlijke en politieke achtergrond draag ik graag bij aan dit initiatief, dat de kerken aan de basis ondersteunt bij het complexe en soms ook pijnlijke proces van kerk-afstoting.”

 

Agnes van Ardenne (61) is een katholieke tuindersdochter uit het Westland. Ze was sinds juli 2011 voorzitter van het Productschap Tuinbouw. Van 1994 tot 2002 was ze Tweede Kamerlid voor het CDA. Daarna was ze in drie kabinetten-Balkenende (2002-2007) respectievelijk staatssecretaris van Buitenlandse Zaken en minister voor Ontwikkelingssamenwerking. In 2007 verhuisde ze naar Rome waar ze ambassadeur werd bij de Wereldvoedselorganisatie FAO. Sinds de oprichting is Agnes van Ardenne – van der Hoeven betrokken bij stichting Kerkelijk Waardebeheer.

 

 

Ruben van Zwieten

 

Ds. Ruben van Zwieten
“In een samenleving, waar veel dingen voor het oprapen liggen, is het behoud van het kerkgebouw als een gewijde plek van vitaal belang. Sluiting, transformatie en herbestemming van kerken is daarom een gewichtige zaak en een vak apart, heb ik al langer mogen ontdekken. Daar ben ik graag bij betrokken.”

 

Ruben van Zwieten is tegelijk ondernemer en predikant. Als predikant met bijzondere opdracht is hij verbonden aan Stichting De Nieuwe Poort, als ondernemer runt hij cultureel centrum/horeca- en zaalverhuurbedrijf De Nieuwe Poort in Amsterdam Zuidas. In 2013 werd hij uitgeroepen tot theoloog van het jaar. In december 2014 werd hij door de Volkskrant uitgeroepen tot de top 5 meest invloedrijke mensen van de toekomst.

 

MonikaChao-Duivis

 

Monika Chao-Duivis

‘Ook voor niet-gelovigen zijn religieuze gebouwen de moeite van het koesteren waard. Zij bepalen mede ons landschap en vormen een fysieke band met het verleden. Waar de geëigende manier van gebruik en behoud minder worden, is het van belang om naar waardige alternatieven te zoeken. Het werk van Kerkelijk Waardebeheer ondersteun ik als lid van het Comité van Aanbeveling van harte.’

 

Monika Chao-Duivis is sinds 1997 directeur van het Instituut voor Bouwrecht en sinds 2004 hoogleraar bouwrecht aan de Technische Universiteit Delft bij de Faculteit Bouwkunde. Zij is voorts o.a. arbiter bij de Raad van de Arbitrage en raadsheer-plaatsvervanger bij het Hof Den Haag. In 2013 is zij verkozen tot ‘Legal woman of the year 2013’. Zij doet met name onderzoek naar het bouwcontractenrecht en het aanbestedingsrecht.

 

PaulvanGeest4k

 

Paul van Geest

Is neerlandicus en theoloog. Over kerkgebouwen zegt hij: ‘Mensen komen daar in een ruimte die veel meer is dan alleen een functionele. Er is in gerouwd, gedankt, er zijn zorgen uit handen gegeven. Mensen hebben er letterlijk en figuurlijk stilgestaan en zich ruimte gegund voor bezinning en gebed. Als wij in een heilige ruimte komen, komt die ruimte ook in ons. Wat moet een maatschappij zonder zulke ruimtes?’

 

Paul van Geest is hoogleraar-directeur van het Centrum voor Patristisch Onderzoek, een interuniversitair onderzoeksinstituut van Tilburg University en de VU (Amsterdam), met als gemeenschappelijke noemer de mystagogie van de Latijnse en Griekse kerkvaders, in het bijzonder van Augustinus.  Daarnaast is hij hoogleraar kerkgeschiedenis en geschiedenis van de theologie aan Tilburg University. Behalve een internationaal erkende wetenschapper is hij in Nederland een graag geziene gast op radio en televisie en maakt hij daar de theologie relevant, ook ver buiten de grenzen van zijn vakgebied.

 

Lans Bovenberg_4k

 

Lans Bovenberg

Was lid van de Gereformeerde Kerken in Nederland en sloot zich na zijn verblijf in de Verenigde Staten aan bij de evangelische Rafael gemeente Jefta in Breda. Het hebben van een mooi kerkgebouw is in de evangelische beweging niet de eerste prioriteit, maar: ‘dat neemt niet weg dat kerkgebouwen van groot maatschappelijk belang zijn en een goede bestemming moeten hebben of krijgen’. Vanaf 1 april 2015 bekleedt Lans Bovenberg de F.J.D. Goldschmeding leerstoel. De Goldschmeding Foundation heeft als doel ‘een betere wereld te initiëren door te denken vanuit het belang van de ander. Dit vanuit de overtuiging dat er een betere wereld ontstaat als mensen en organisaties handelen vanuit het fundamentele uitgangspunt dat je een ander verder wilt helpen’.

 

Lans Bovenberg  studeerde econometrie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en promoveerde daarna in de VS (1984, Berkeley). In 1992 werd hij hoogleraar economie aan Erasmus Universiteit en later de Universiteit van Tilburg. Ook was hij tussen 1995 en 1998 onderdirecteur van het Centraal Planbureau. Na het winnen van de Spinozapremie werd hij in 2004 wetenschappelijk directeur van het onderzoeksinstituut Netspar.
Lans Bovenberg vervult en vervulde tal van maatschappelijke functies en ontving veel prestigieuze prijzen. Als rode draad door zijn leven loopt de gedachte dat ‘mensen moeten worden aangezet om hun capaciteiten te gebruiken, hetgeen behalve rechten ook plichten met zich meebrengt’. Dit tekent zijn inzet voor onderwijsvernieuwing en levensloopregelingen, én zijn opvatting dat mensen ‘tot op hoge leeftijd een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan onze samenleving’.

Kerkenbeurs Breda 6 en 7 april

Gratis kaarten kerkenbeurs

Reacties uit de praktijk

‘Helder en concreet in de aanpak, met oog voor de kerkelijke situatie’

Lid werkgroep gebouwen PG Aalten

‘Fijn, dat jullie organisatie
de ‘stenen’ niet het
belangrijkste vindt’

Bestuur dekenaat Maastricht

‘Positief verrassende
uitkomst’

J. Bakker, voorzitter college van
kerkrentmeesters PG Wageningen

 

Nieuwsbrief
Meld u aan
 
 
Nieuwsarchief