Houd de kerk in uw midden!
   Wie zijn wij?
   Wat doen wij?
   Stappenplan
Adviseurs Kerkelijk Waardebeheer Themadag 9-10-2014 Themadag 9-10-2014

Bestuur

Kerkelijk Waardebeheer is een burgerlijke stichting die in december 2011 is opgericht door bij de kerken betrokken personen met kennis van vastgoed. De stichting is een erkende Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI 8511 55 182). De stichting heeft geen winstoogmerk en richt zich in haar doelstelling op vraagstukken van boventallig vastgoed van christelijke kerken.

 

Doelstelling

De stichting wil het vinden van goede (her)bestemmingen voor boventallig kerkelijk vastgoed bevorderen door het verspreiden van kennis en het adviseren van kerkelijke organisaties in concrete vraagstukken. De oprichting van Kerkelijk Waardebeheer was het resultaat van een intensief denkproces rond de vraag hoe kerken optimaal bijgestaan kunnen worden in hun vragen rond het teveel aan kerkelijk vastgoed. Zakelijke, pastorale en emotionele facetten spelen daarbij een meer dan gemiddeld belangrijke rol.

 

Eigen inzet

Kerkelijke eigenaren doen zelf zeer veel voor de instandhouding van hun gebouwen. Zonder de enorme inzet van veel kerkelijke vrijwilligers zou dit gebouwenbezit er dan ook vele malen slechter aan toe zijn. De grenzen van het mogelijk zijn in deze inmiddels wel bereikt. Veel parochies en kerkelijke gemeenten ontberen al jaren de middelen om hun gebouw in stand te houden. Daarnaast kan men door bezuinigingen in kerkelijke organisaties geen of een verminderd beroep doen op steun vanuit de eigen organisaties zoals voorheen de bouwbureaus.

 

Dicht bij de kerk

Afstoting van kerkgebouwen is een ‘onderschat drama’. Het jaar van het religieus erfgoed (2008) heeft de belangstelling voor dit onderwerp aangewakkerd. Sindsdien wordt door velen gepraat over het kerkelijk vastgoed en hebben allerlei partijen zich op deze markt begeven. Te vaak wordt er gehandeld over het hoofd van de zich enigszins machteloos voelende eigenaar heen. Die heeft vooral behoefte aan een adviseur die hem begrijpt. Kerkelijk Waardebeheer is zo’n adviseur en heeft niet alleen kennis van vastgoed, maar ook van de kerkelijke realiteit.

De stichting wordt bestuurd door een bestuur, bestaande uit drie personen. Zij verrichten hun werk Pro Deo en sturen de werkzaamheden van de organisatie aan.

 

LEDEN

 

Geert Jan van SchijndelGeert-Jan van Schijndel
V
oorzitter

 

“De katholieke traditie is voor mij een belangrijke bron van inspiratie. Het heeft mij ertoe gezet om mijn talenten ook aan te wenden voor activiteiten binnen de Thomas More/Radboudstichting, Stichting ter Bevordering van het Katholiek Hoger Onderwijs en de Stichting Stabat Mater.

Naast mijn woning ligt een kleine, oude Mariakapel. Daarvan ben ik de ‘huismeester’. Dagelijks ervaar ik de verschillende waarden van zo’n gebouw voor trouwe bezoekers en toevallige passanten. Een voorbeeld in het klein van de doelstelling van Kerkelijk Waardebeheer om de kerk in ons midden te houden.”

Geert-Jan van Schijndel is afgestudeerd en gepromoveerd in bedrijfseconometrie aan de Universiteit van Tilburg. Hij heeft vele jaren ervaring in organisatieadvieswerk in vele ondernemingen in uiteenlopende sectoren. Daarna was hij 11 jaar actief bij CRH, een internationaal concern en toeleverancier voor de bouwsector. Hij was financieel directeur bij dochteronderneming Heras, en later algemeen directeur van een divisie binnen CRH. Sinds 2011 is Van Schijndel zelfstandig adviseur, vervult diverse interim management functies en heeft een aantal commissariaten. Daarnaast vervult hij gedurende 30 jaar een groot aantal maatschappelijke nevenfuncties die vooral van bestuurlijke en toezichthoudende aard zijn, zoals bij De Wever Zorginstellingen en Het Noordbrabants Museum.

Contact
E-mail: gj.v.schijndel@kerkelijkwaardebeheer.nl
Telefoon: 06 51152779

 

Paul Beerkens

Paul Beerkens
Bestuurslid

“De voortschrijdende ontkerkelijking heeft grote gevolgen voor de kerkgebouwen in ons land. Zowel aan katholieke als aan protestants-christelijke zijde. Kerkbesturen worden daarbij vaak voor geweldige dillema’s geplaatst, waarbij ook de betrokken kerkgemeenschap zelf intensief betrokken is. Mij spreekt vooral aan dat Kerkelijk Waardebeheer niet alleen kijkt naar wat economisch haalbaar of niet haalbaar is, maar in haar advisering ook sterk laat meewegen hoe de betreffende geloofsgemeenschap zelf tegen haar toekomst aankijkt.”

Paul Beerkens is gespecialiseerd in marketing en communicatie en als bestuurder betrokken bij diverse maatschappelijke en kerkelijke organisaties, zoals Stem in de Stad in Haarlem, de Koorschool van de Kathedrale Basiliek St. Bavo en de Abdij van Egmond.

Contact
E-mail: p.beerkens@kerkelijkwaardebeheer.nl

 

Ton DondersTon Donders
Bestuurslid

“De christelijke kerken als instituut binden mensen samen. De kerkgebouwen vormen daarin het focuspunt, waar de leden van de gemeenschap samenkomen en de belangrijkste momenten van hun leven vieren. Een kerkgebouw is daarom doortrokken van de emoties van mensen en alleen al daarom moet het met respect worden behandeld.

Veertig jaar internationale leidinggevende ervaring in het vastgoed, met een prioriteit voor integriteit en verbondenheid met de christelijke kerken, geven mij het gevoel iets te kunnen en willen betekenen voor de Stichting Kerkelijk Waardebeheer.”

Ton Donders is directeur van verschillende vastgoed beleggingsfondsen en voormalig parochiebestuurder in Bilthoven.

Contact
E-mail: t.donders@kerkelijkwaardebeheer.nl
Telefoon: 06 53 15 81 38

 

 

 

Kerkenbeurs Breda 6 en 7 april

Gratis kaarten kerkenbeurs

Reacties uit de praktijk

‘Helder en concreet in de aanpak, met oog voor de kerkelijke situatie’

Lid werkgroep gebouwen PG Aalten

‘Fijn, dat jullie organisatie
de ‘stenen’ niet het
belangrijkste vindt’

Bestuur dekenaat Maastricht

‘Positief verrassende
uitkomst’

J. Bakker, voorzitter college van
kerkrentmeesters PG Wageningen

 

Nieuwsbrief
Meld u aan
 
 
Nieuwsarchief