Houd de kerk in uw midden!
   Wie zijn wij?
   Wat doen wij?
   Stappenplan
Adviseurs Kerkelijk Waardebeheer Themadag 9-10-2014 Themadag 9-10-2014

Beleidsplan 2017

Mede dankzij de Agenda Toekomst Religieus Erfgoed, een project van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (2014-2016), zijn steeds meer mensen in Nederland zich ervan bewust geworden dat kerkgebouwen boventallig raken. De maatschappelijke gevoeligheid voor dit thema wordt ook politiek vertaald in een initiatief van CU en D’66, die een mogelijke kaalslag willen voorkomen. Naast deze twee initiatieven is sprake van particuliere initiatieven en zijn diverse Provinciale overheden actiever geworden op het terrein van de kerkgebouwen. De groeiende belangstelling bij derden is mooi, maar het wordt ook tijd dat kerkelijke organisaties zelf in beweging komen. Het zijn immers hún kerkgebouwen!

In beweging komen

Daarom roept Kerkelijk Waardebeheer kerkelijke organisaties in 2017 op om inderdaad in beweging te komen. Er wordt niet alleen door gelovigen veel van kerkgebouwen gehouden. Met de nodige – ook externe! – betrokkenen moet gezocht worden naar nieuwe bestemmingen. Vragen zijn: hoe is de belangstelling voor kerkgebouwen te duiden en hoe kan die productief gemaakt worden in relatie tot kerkelijke thema’s zoals: relevantie van kerkelijke aanwezigheid, een gezonde exploitatie en het staan in een kerkelijke traditie. Ter inspiratie verschijnt in 2017 het boek Levende stenen, een theologie van kerkelijk vastgoed gepresenteerd in aanwezigheid van mgr. Gerard de Korte, bisschop van ’s Hertogenbosch, en ds. Gerrit de Fijter, oud preses van de PKN.

Niet primair een vastgoedvraag

Het teveel aan kerkgebouwen is in de ogen van Kerkelijk Waardebeheer niet primair een vastgoedvraagstuk, maar een vraag van pastoraal en inhoudelijk beleid. De eerste vraag is dan ook: welke boodschap heeft uw kerk aan de wereld en hoe wilt u daaraan vorm geven? Uit het antwoord op deze vraag valt vervolgens te destilleren welke keuzes er ten aanzien van de kerkgebouwen kunnen worden gemaakt. Kerkelijk Waardebeheer streeft daarbij naar duurzame oplossingen. Hiervoor is het noodzakelijk om maatschappelijk samenwerking te zoeken en ervoor te zorgen dat kerkgebouwen een levendige nieuwe bestemming krijgen. Daarnaast is het van belang om de afstoting van kerkgebouwen financieel ten goede te laten komen aan de eigen organisatie en niet aan derden af te geven.

Stichting

Kerkelijk Waardebeheer is een stichting naar burgerlijk recht, opgericht op 7 december 2011. Zij is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) zonder winstoogmerk. De naam van de stichting drukt uit dat zij kerkelijke waarde wil behouden door goed beheer, zowel in materiële als in immateriële zin. Het logo van KW drukt dit uit, door de beschermende rand rondom het kerkgebouw die niet gesloten is. Omdat het belangrijk is om open staan voor verandering, contacten te leggen met de buitenwereld en transparant te communiceren als het gaat om de transformatie van kerkgebouwen.

De stichting heeft geen winstoogmerk, bestuursleden van de stichting ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. De middelen van KW bestaan uit giften en schenkingen en de opbrengst uit projecten. KW heeft niet tot doel om vermogen op te bouwen of aan te houden, anders dan noodzakelijk voor haar doelstelling: het ondersteunen van kerken bij vragen van vastgoed.

Recente geschiedenis

In 2012 en 2013 heeft Kerkelijk Waardebeheer aandacht besteedt aan het publiek bekend maken van het initiatief en de wijze van werken. Op 31 oktober 2013 vond een geslaagde Themadag plaats met als thema ‘(eerst) hulp bij kerksluiting’.

In 2014 werden de contacten met kerken verder uitgebouwd en verdiept. Op 9 oktober 2014 werd wederom een themamiddag georganiseerd in de Paaskerk te Baarn, met als titel ‘Kerkbestuurders aan het woord’, klik hier voor het verslag van die dag.

In 2015 heeft Kerkelijk Waardebeheer haar activiteiten verder uitgebreid en een stappenplan gepresenteerd om kerken te helpen bij de procesmatige kant van vastgoedvragen.

In 2016 was het thema ‘Kerkelijk Waardebeheer komt naar u toe!’. In dat kader werden door het hele land regionale bijeenkomsten gehouden om kerkbesturen te informeren over herbestemming van kerkgebouwen en de beste aanpak. Deze bijeenkomsten vonden zoveel mogelijk plaats in herbestemde kerkgebouwen, zodat we ter plekke konden horen hoe projecten zijn aangepakt.

Activiteiten in 2017

Naast het werken aan concrete projecten maken bewustwording en kennisdeling ook in 2017 weer een belangrijk onderdeel van onze werkzaamheden uit. Dit betekent onder meer:

  • het actueel houden van een informatieve website,
  • het aanwezig zijn in sociale media (Facebook en Twitter),
  • het organiseren van 8 regionale bijeenkomsten,
  • het regelmatig verzenden van nieuwsbrieven,
  • het verzorgen van presentaties,
  • het schrijven van artikelen en een column in Kerkmagazine,
  • door aanwezig te zijn op de Kerkenbeurs (17/18 maart in Utrecht),
  • door de presentatie van het boek Levende stenen, een theologie van kerkelijk vastgoed,
  • door het organiseren van drie workshops in samenwerking met Donatus.

 

Kerkenbeurs Breda 6 en 7 april

Gratis kaarten kerkenbeurs

Reacties uit de praktijk

‘Helder en concreet in de aanpak, met oog voor de kerkelijke situatie’

Lid werkgroep gebouwen PG Aalten

‘Fijn, dat jullie organisatie
de ‘stenen’ niet het
belangrijkste vindt’

Bestuur dekenaat Maastricht

‘Positief verrassende
uitkomst’

J. Bakker, voorzitter college van
kerkrentmeesters PG Wageningen

 

Nieuwsbrief
Meld u aan
 
 
Nieuwsarchief