Houd de kerk in uw midden!
   Wie zijn wij?
   Wat doen wij?
   Stappenplan
Adviseurs Kerkelijk Waardebeheer Themadag 9-10-2014 Themadag 9-10-2014

Maatwerk

Kerkelijk Waardebeheer levert maatwerk en sluit aan bij de specifieke vraag die de kerkelijke organisatie heeft. Dit betekent dat we eerst vrijblijvend kennis komen maken en met u uw situatie bespreken. Op die manier wordt duidelijk in welke fase van besluitvorming u zit en welke stappen er naar de toekomst genomen moeten en kunnen worden. We zijn hier heel flexibel in en weten dat het formuleren van de goede vragen soms al een hele opgave is voor de kerkelijke organisatie. Omdat we veel ervaring hebben met de kerkelijke omgeving kunnen we de specifieke vragen terugleiden naar onze diensten, waarbij we een aantal uitganspunten hanteren.

Diensten

  • Globale gebouwenstudie ten behoeve van besluitvorming
  • Inventarisatie afzonderlijk kerkgebouw
  • Marktonderzoek ten behoeve van herinrichting
  • Procesbegeleiding

Globale gebouwenstudie ten behoeve van besluitvorming

Voordat men besluiten kan nemen over het herinrichten van de eigen kerkgebouwen dient de kerkelijke organisatie inzicht te hebben in de mogelijkheden van de afzonderlijke gebouwen. In een globale gebouwenstudie worden de kerkgebouwen letterlijk en figuurlijk bekeken vanuit de vraag welke alternatieve bestemmingen er voor elk gebouw zijn, gesteld dat de oorspronkelijke bestemming niet meer gehandhaafd kan worden. Niet elk gebouw is (gemakkelijk) te herbestemmen, sommige gebouwen lenen zich daar wel goed voor.

De globale gebouwenstudie is een middel voor de kerkelijke organisatie om bestuurlijke beslissingen te nemen en kan ook dienen voor het verkrijgen van draagvlak in de geloofsgemeenschap.

Inventarisatie afzonderlijk kerkgebouw

Als de keuze voor afstoting van een kerkgebouw al is gemaakt kan in een inventarisatie bekeken worden welke mogelijkheden er in de markt zijn voor deze locatie. Dit hangt van veel factoren af, zoals de bouwkundige situatie, eventuele monumentale status, de omgeving, medewerking van de burgerlijke overheid en de vraag of er marktpartijen te vinden zijn die geïnteresseerd zijn om de locatie te transformeren.

De inventarisatie is een middel voor de kerkelijke organisatie om besluiten te nemen over concrete vervolgstappen. Deze zijn in de rapportage van Kerkelijk Waardebeheer omschreven.

Marktonderzoek ten behoeve van afstoten of transformatie

Wanneer duidelijk is wat de potentiële mogelijkheden van een kerkgebouw zijn, dient er een plan te komen om dit te realiseren. Dit betekent het in de markt zoeken van partijen die aan een gewenste herbestemming kunnen en willen meewerken. Bij voorkeur gaat het om lokale partijen, als deze er niet zijn, wordt het netwerk van Kerkelijk Waardebeheer aangeboord en zoeken we verder.

Het marktonderzoek leidt naar concrete mogelijkheden van transformatie van een kerkgebouw en/of de locatie.

Procesbegeleiding

Belangrijk voor zorgvuldige besluitvorming is het genereren van draagvlak bij de eigen geloofsgemeenschap en in de nabije omgeving. Bij Kerkelijk Waardebeheer weten we hoe dat draagvlak versterkt kan worden. In procesbegeleiding doen we niet alles zelf. Als het nodig is stellen we in overleg met de kerkelijke organisatie deskundigen uit ons netwerk voor die kunnen helpen bij specifieke vragen zoals het organiseren van zorgvuldige communicatie, het maken van een aantrekkelijk inhoudelijk programma, conflictoplossing en dergelijke.

meer over draagvlak

Persoonlijk contact met Kerkelijk Waardebeheer

Uitgangspunten

1.Eerst de vraag helder krijgen

Vragen over vastgoed hebben altijd te maken met  de toekomst van de kerkelijke organisatie. Hoe ziet men die toekomst zelf en welke veranderingen zijn noodzakelijk om aantrekkelijk en bij de tijd te blijven? Vanuit onze eigen achtergrond en ervaring ondersteunen we kerken bij het vinden van antwoord op die vraag, in relatie tot het gebouwenbezit. Hoeveel gebouwen zijn er in de toekomst nodig, en welke?

2.De kerkelijke organisatie beslist

Elke kerkelijke organisatie zelf beslist over het eigen gebouwenbezit. We hanteren het beginsel van soevereiniteit in eigenkring, ofwel van subsidiariteit. Dit betekent dat Kerkelijk Waardebeheer de mogelijkheden van de kerkelijke organisatie met deskundigheid aanvult, daar waar dat  nodig is. In onze adviezen reiken we dan ook diverse scenario’s aan, zodat er wat te kiezen valt. Die keuze wordt gemaakt door de opdrachtgever.

3. Geen dingen dubbel doen

Soms heeft een kerkelijke organisatie zelf al onderzoek gedaan, in de meeste gevallen zijn er gegevens over de exploitatie en het onderhoud van de gebouwen. Kerkelijk Waardebeheer maakt gebruik van wat er aanwezig is en gaat niet onnodig kosten veroorzaken.

4. Waarde bij de kerk houden

Kerkelijk Waardebeheer is opgericht om de waarde van kerkgebouwen zoveel als mogelijk is bij de oorspronkelijke eigenaar te houden. In materiële zin door bij afstoten ervoor te zorgen dat de opbrengst ten goede komt van de kerk. In immateriële zin door ervoor te waken dat de opvolgende eigenaar het gebouw op een bij de oorspronkelijke bestemming passende wijze te gebruiken.

 

Kerk herbestemmen

 

 

 

 

Kerkenbeurs Breda 6 en 7 april

Gratis kaarten kerkenbeurs

Reacties uit de praktijk

‘Helder en concreet in de aanpak, met oog voor de kerkelijke situatie’

Lid werkgroep gebouwen PG Aalten

‘Fijn, dat jullie organisatie
de ‘stenen’ niet het
belangrijkste vindt’

Bestuur dekenaat Maastricht

‘Positief verrassende
uitkomst’

J. Bakker, voorzitter college van
kerkrentmeesters PG Wageningen

 

Nieuwsbrief
Meld u aan
 
 
Nieuwsarchief