Houd de kerk in uw midden!
   Wie zijn wij?
   Wat doen wij?
   Stappenplan
Adviseurs Kerkelijk Waardebeheer Themadag 9-10-2014 Themadag 9-10-2014

Draagvlak organiseren

draagvlak organiserenDat er iets moet gebeuren met de kerkgebouwen, dát weten de meeste kerkbestuurders nu zelf ook wel. Maar wat, en …. hoe doe je dat? Kerkgebouwen zijn in alle opzichten grote objecten. In algemene zin praten over het teveel aan kerkgebouwen, dat lukt meestal nog wel. Concreet over de eigen kerkgebouwen nadenken en praten, dat is een stuk lastiger. Er steken direct emoties op. Hoe gaan we daarmee om?

Openheid

Kerkgebouwen zijn in het algemeen eigendom van de plaatselijke geloofsgemeenschap. Deze gemeenschap is aan haar gebouw(en) gehecht. Soms heeft men ze zelf gebouwd, in alle gevallen heeft men er gedurende lange tijd een stevige band mee opgebouwd. Niet alleen door er in goede en in slechte tijden samen te komen en het geloof te vieren, ook door met geld en eigen inzet deze gebouwen te onderhouden. Voor veel gelovigen zijn kerkgebouwen nog steeds vanzelfsprekend aanwezig. Dat ze veel onderhoud vragen, en hoeveel dat kost realiseert men zich doorgaans niet. Openheid over de stand van zaken is de sleutel naar het creëren van draagvlak voor verandering.

De feiten op tafel

Kerkelijk Waardebeheer begint daarom haar adviestrajecten met het boven water halen van de feiten. Cijfers, gegevens, rapporten die de kerkelijke organisatie zelf heeft, worden gekoppeld aan gegevens uit registers en andere bronnen. Op die manier ontstaat per kerkgebouw een plaatje over de stand van zaken met betrekking tot kosten (onderhoud, exploitatie, subsidiemogelijkheden), gebruik en mogelijkheden.

Communicatie

Gelovigen weten vaak niet goed hoe de financiële situatie van hun kerk eruit ziet en kerkbestuurders zijn huiverig om ze wijzer te maken. Cijfers kunnen een eigen leven gaan leiden en voor men het weet werkt openheid contraproductief. Dat is dan ook de reden dat het presenteren van de feiten zorgvuldig moet gebeuren. Kerkelijk Waardebeheer ervaart elke keer weer dat het communiceren over de zakelijke feiten enorm belangrijk is om beweging te krijgen in een geloofsgemeenschap.

De Boodschap 0513 250

Veel mensen zeggen wel gelovig te zijn maar niet veel op te hebben met de instituten. Hierover het gesprek aangaan levert vaak verrassend veel vitaliteit op. Dan blijkt dat men zich wel degelijk betrokken voelt bij de kerk en zich daarvoor wil inzetten. Niet of niet alleen maar door naar vieringen te gaan, maar juist ook door andere dingen te doen, die zo goed passen bij de kerkelijke traditie. Diaconale activiteiten, maar ook catechese, horen tot de kern van een geloofsgemeenschap. De vraag is hoe daar in de huidige tijd vorm aan te geven.

Scenario’s

Als de feiten op tafel liggen én men weet wat voor geloofsgemeenschap men wil zijn, of worden, kan bekeken worden wat dit betekent voor de kerkgebouwen. Kerkelijk Waardebeheer doet dat bij voorkeur in de vorm van scenario’s. Er is niet één weg die naar Rome leidt, elk scenario heeft voor- en nadelen. Het breed in de gemeenschap bespreken van scenario’s is ook weer belangrijk voor het creëren van draagvlak.

Tips

Draagvlak creëert men door hoop en zorgen te delen en met elkaar op zoek te gaan naar kansen, bedreigingen en oplossingen. Het is eenvoudig gezegd en bij Kerkelijk Waardebeheer weten we als geen ander hoe ingewikkeld het in de praktijk is, of kan zijn. Daarom hier nog wat tips.

  • Complexe vraagstukken met veel betrokkenen vragen veel tijd. Neem die tijd en wees realistisch.
  • Eindeloze trajecten halen energie weg. Faseer en maak duidelijk hoe het proces eruit ziet.
  • Houd elkaar aan de afspraken die gemaakt zijn, zowel wat betreft de inhoud als wat betreft het proces.
  • Laat het proces door externe deskundigheid ondersteunen. Controleer of deze verstand heeft van de kerkelijke omgeving en geen eigen belang heeft bij welke uitkomst dan ook.
  • Ga er niet vanuit dat iedereen blij en tevreden zal zijn met de besluiten die worden genomen en laat je daar niet door weerhouden. Streef naar optimaal draagvlak, niet naar unanimiteit.
  • Realiseer je dat kerken zich altijd aan de tijdgeest hebben aangepast en zie dat niet als een probleem maar als een kans.

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Kerkenbeurs Breda 6 en 7 april

Gratis kaarten kerkenbeurs

Reacties uit de praktijk

‘Helder en concreet in de aanpak, met oog voor de kerkelijke situatie’

Lid werkgroep gebouwen PG Aalten

‘Fijn, dat jullie organisatie
de ‘stenen’ niet het
belangrijkste vindt’

Bestuur dekenaat Maastricht

‘Positief verrassende
uitkomst’

J. Bakker, voorzitter college van
kerkrentmeesters PG Wageningen

 

Nieuwsbrief
Meld u aan
 
 
Nieuwsarchief