Houd de kerk in uw midden!
   Wie zijn wij?
   Wat doen wij?
   Stappenplan
Adviseurs Kerkelijk Waardebeheer Themadag 9-10-2014 Themadag 9-10-2014

Disclaimer en privacybeleid

Disclaimer

Deze website en alle onderdelen daarvan zijn eigendom van de Stichting Kerkelijk Waardebeheer. Een bezoeker mag geen auteursrechtelijk beschermde werken of andere in deze website opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Kerkelijk Waardbeheer. Deze toestemming is niet nodig voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.

De informatie op deze website wordt regelmatig aangevuld. Ondanks de constante zorg en aandacht die Kerkelijk Waardebeheer aan de samenstelling van deze website besteedt, is het mogelijk dat informatie die op deze site wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is.

Kerkelijk Waardebeheer kan er niet voor instaan dat de informatie op deze website geschikt is voor het doel waarvoor deze door u wordt geraadpleegd. Alle informatie wordt aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van deugdelijkheid en geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Kerkelijk Waardebeheer sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website en van informatie die door middel van deze website is verkregen.

 

Privacybeleid Kerkelijk Waardebeheer

Met ingang van 25 mei 2018 geldt aangescherpte wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens. Het beleid van Kerkelijk Waardebeheer ten aanzien van dit onderwerp is als volgt.

Beleid sinds oprichting

Bij de oprichting van Kerkelijk Waardebeheer (2012) is bij het verzamelen van gegevens van meet af aan rekening gehouden met de toen bestaande wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens. Dit betekent:

  • dat Kerkelijk Waardebeheer vooral werkt met adressen van rechtspersonen: organisaties, vooral kerkelijke; privacywetgeving is van toepassing op natuurlijke personen en niet op deze rechtspersonen;
  • dat voor zover Kerkelijk Waardebeheer werkt met persoonlijke (mail)adressen, dit door de betrokkenen bewust is gewild omdat men zich heeft opgegeven voor de nieuwsbrief;
  • dat Kerkelijk Waardebeheer gegevens alleen verwerkt in verband met de doelstelling kennisdeling;
  • dat Kerkelijk Waardebeheer niet meer gegevens verwerkt dan nodig is voor de specifieke doelstelling;
  • dat Kerkelijk Waardebeheer altijd aangeeft dat de informatie die wordt verspreid van haar afkomstig is en hoe men de organisatie kan benaderen in verband met het recht op inzage, correctie en verwijdering.
E-mailadressen

Niet alle organisaties hebben functionele e-mailadressen, dat wil zeggen een e-mailadres van de organisatie, liefst gekoppeld aan een functie (bestuur@organisatie.nl, jansen@pkn.nlpastoor@parochie.nl, scriba@pg.nl,econoom@bisdom.nlet cetera). In die gevallen wordt een persoonlijk mailadres gebruikt dat door de betrokkene zelf aan Kerkelijk Waardebeheer is verstrekt.

Nieuwsbrieven

Voor de nieuwsbrief van Kerkelijk Waardebeheer kan iedereen zich persoonlijk opgeven. Genoteerd worden alleen: de naam, het mailadres en eventueel de postcode. Dit laatste in verband met het versturen van gerichte informatie (bijvoorbeeld regionale bijeenkomsten).

Aanmelding voor bijeenkomsten

Van degenen die zich hebben aangemeld voor een bijeenkomst worden adresgegevens gevraagd in verband met het naderhand toesturen van informatie. Het betreft statische lijsten die verder geen functie hebben en die binnen een jaar vernietigd worden.

 

 

Kerkenbeurs Breda 6 en 7 april

Gratis kaarten kerkenbeurs

Reacties uit de praktijk

‘Helder en concreet in de aanpak, met oog voor de kerkelijke situatie’

Lid werkgroep gebouwen PG Aalten

‘Fijn, dat jullie organisatie
de ‘stenen’ niet het
belangrijkste vindt’

Bestuur dekenaat Maastricht

‘Positief verrassende
uitkomst’

J. Bakker, voorzitter college van
kerkrentmeesters PG Wageningen

 

Nieuwsbrief
Meld u aan
 
 
Nieuwsarchief